DISCLAIMER  Academy Inc®

Academy Inc® en haar informatieleveranciers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische publicaties van Academyinc.nl en verwante informatiediensten. Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering kunnen in geen geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie.

De verstrekte informatie steunt op betrouwbare bronnen en zorgvuldige analyse.  Academy Inc® en haar informatie aanbieders garanderen dan ook niet de juistheid, volledigheid en geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook.

Academy Inc® is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn opgenomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens; noch is ze verantwoordelijk voor fouten, vergissingen, en is ze evenmin verantwoordelijk t.a.v. gebruiker of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving, verlies van opportuniteit of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van informatie of data door middel van deze dienst, en dit zelfs indien Academy Inc® gewaarschuwd werd voor zulke schade.

Het is mogelijk dat Academy Inc® of een aanverwante dienst een link maakt naar een andere website die interessant zou kunnen zijn voor de gebruiker. Deze link is evenwel puur informatief en Academy Inc® is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt.

Indien enige bepaling van deze (inteken)voorwaarden onafdwingbaar zou zijn, of strijdig met een bepaling van dwingend recht, zal deze onafdwingbaarheid of strijdigheid de geldigheid en afdwingbaarheid van andere bepalingen niet beïnvloeden. Op alle transacties zijn de Algemene Voorwaarden van Academy INc® toepassing.

Fotomateriaal: Avademy Inc® vraagt haar experts copyright vrije foto’s aan te leveren. In een aantal gevallen betreft het foto’s die beschikbaar zijn gesteld door externe fotografen.  Academy Inc® heeft de grootst mogelijke inspanning gepleegd om de copyrights van geplaatste foto’s aan de makers daarvan te doen toekomen middels een vermelding in de foto zelf, dan wel een naamsvermelding middels pop-up die verschijnt als bezoekers met de computermuis over de foto gaan. In een aantal gevallen is het wellicht niet mogelijk geweest de fotograaf te achterhalen.

Mocht u bij bezoek van de site menen rechthebbende te zijn van een of meerdere foto’s, dan gelieve u een mail te sturen @ info@academyinc.nl

Private policy

Academy Inc® respecteert de privacy van de bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld.  Academy Inc® committeert zich aan de huidige wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Door middel van deze privacy policy wil Academy Inc® duidelijkheid scheppen in hetgeen Academy Inc® met uw persoonlijke gegevens doet.

Persoonsgegevens U kunt de  Academy Inc® website bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent en zonder ons enige andere persoonlijke informatie te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij persoonlijke informatie van u vragen. Bijvoorbeeld om met u te corresponderen, uw aanvraag voor additionele informatie te verwerken of u te abonneren op een elektronische nieuwsbrief. Dit geschiedt in de meeste gevallen door middel van een invulformulier. Op deze wijze ontvangt Academy Inc® uw persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld uw bedrijfsgegevens, geslacht, naam, adres, telefoonnummer of e-mail adres. De informatie die  Academy Inc® op deze wijze verzamelt, wordt gebruikt om aan uw verzoek (tot correspondentie, informatie, inschrijving, etc.) te kunnen voldoen en wordt opgeslagen in een databestand voor intern gebruik. Bezoekers die dit nadrukkelijk aangeven op een invulformulier, kunnen een e-mail ontvangen, telefonisch gecontacteerd worden of op andere wijze informatie ontvangen van  Academy Inc®.

Academy Inc® zal uw gegevens nooit doorverkopen of verhuren of op andere wijze gegevens verstrekken aan derden, behalve aan derden die worden ingeschakeld om de door u aangevraagde informatie te leveren of indien  Academy Inc® hier wettelijk toe verplicht wordt.

Bezoekersgegevens Voor statistische doeleinden kunnen bezoekersgegevens van onze website bijgehouden worden. Informatie zoals bezoekfrequentie en de gemiddelde tijd van een sessie wordt gebruikt voor intern onderzoek en voor verbetering van de Academy Inc® website. Deze informatie is niet te herleiden tot een individuele bezoeker, dat wil zeggen dat de identiteit van onze bezoekers onbekend blijft. Zolang u zelf geen actie hiertoe onderneemt, zijn uw persoonlijke gegevens dus niet bekend bij ons.

De Academy Inc® website gebruikt op dit moment geen cookies. Dit met uitzondering van zogenaamde ”sessie-cookies” die worden gebruikt voor de genoemde statistische doeleinden en om op onze internetsite uw sessie vast te kunnen houden.

Aanbiedingen en acties Als u reageert op een aanbieding of een actie, vragen wij meestal een aantal persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld uw naam, adres en e-mail adres. Deze gegevens worden gebruikt om de actie uit te voeren en om de reacties op de actie te meten.
Als u reageert op een aanbieding of een actie, vragen wij meestal een aantal persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld uw naam, adres en e-mail adres. Deze gegevens worden gebruikt om de actie uit te voeren en om de reacties op de actie te meten.

Elektronische nieuwsbrieven U heeft op de Academy Inc® website de mogelijkheid om u aan te melden voor elektronische nieuwsbrieven. U ontvangt dan periodiek per e-mail de door u aangevraagde informatie. De gegevens die u bij inschrijving opgeeft, worden gebruikt om de boodschap te personaliseren en om eventuele aanbiedingen beter op uw wensen af te stemmen. U kunt uw gegevens altijd wijzigen of de dienst stopzetten. Per dienst wordt aangegeven hoe u dit kunt doen.

Inzage, correctie en wijziging persoonlijke gegevens Uiteraard heeft u de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Indien u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, kunt u ons hiervan via e-mail op de hoogte stellen. Wij zullen dan zo snel mogelijk voldoen aan uw verzoek tot inzage en eventueel correctie of verwijdering van persoonlijke gegevens uit onze database.

Hyperlinks De website van Academy Inc® bevat hyperlinks naar andere websites. Deze websites worden wel getoetst op betrouwbaarheid, maar Nazarian&Zuidema Academy® kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud en privacy aspecten van deze websites. Deze privacy policy heeft slechts betrekking op de website van Academy Inc®.

Contact ls u nog vragen heeft over deze privacy policy, kunt u contact met ons opnemen.

Zie voor contactinformatie “contact” in het hoofdmenu van deze website.

Academy Inc® behoudt zich het recht voor haar Privacy Policy te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen.


Academy Inc®c – inspireert en begeleidt mensen en organisaties in de ontwikkeling van kritische persoonlijke vaardigheden en competenties (critical skills) alsmede interpersoonlijke effectiviteit en professionalisering.
Daartoe bieden wij educatie-, en communicatie Experts en verzorgen trainingen, opleidingen, cursussen en workshops ophet gebied van leren-, persoonlijke competentie ontwikkeling, samenwerken, coaching, communicatie, bewustwording, sensitiviteit, diversiteitsmanagement, diversiteitsbeleid, jeugd-straatcultuur en intercultureel onderwijs voor interpersoonlijke, multiculturele en organisatie- ontwikkeling. Onze educatie-, en communicatie Experts assisteren u in de vorm van persoonsgerichte coaching, counseling, supervisie, multiculturele intervisie, mediation, teamcoaching, interculturele trainingen, advies en organisatiecoaching en geven zij handvatten gericht op de dagelijkse werkpraktijk in organisaties zoals overheid, zorg en welzijn en met name het onderwijs.