De Nederlandse Arbeidsinspectie voert vanaf september 2023 aangekondigde inspecties uit bij een steekproef van een aantal apotheken. Tijdens deze inspecties controleert de Arbeidsinspectie in hoeverre apotheken maatregelen nemen om ongewenst gedrag, zoals agressie en geweld te voorkomen, dan wel de gevolgen daarvan zoveel mogelijk te beperken. Hierover ontvangen alle apotheken een brief van de Arbeidsinspectie.

Een arbeidsinspecteur neemt vooraf contact op voor het maken van een afspraak voor een bezoek. Als voorbereiding op het bezoek controleert hij of de desbetreffende apotheek in het bezit is van een risico-inventarisatie en -evaluatie, een plan van aanpak en een basiscontract met een arbodienst of bedrijfsarts.  

Tijdens een eventueel bezoek maakt een arbeidsinspecteur een rondgang door de apotheek. Voorts gaat hij met apothekers en meerdere werknemers in gesprek over de oorzaken van agressie en geweld.  Daarnaast gaat de inspecteur na of mogelijke klachten besproken zijn en of er vervolgens voldoende effectieve maatregelen zijn genomen om het risico (beter) te beheersen. Ook maatregelen die een goed resultaat hebben opgeleverd komen aan bod.  

Apotheken kunnen zich op het bezoek voorbereiden door de zelfinspectietool agressie en geweld in te vullen. Het invullen duurt ongeveer 10 minuten en is niet verplicht. De Arbeidsinspectie verzamelt geen gegevens over apotheken via deze tool.  

Helaas komt er agressie tegen personeel voor in de apotheek. Vaak is dat een uiting van frustratie van patiënten over zaken waar het apotheekteam geen invloed op heeft, bijvoorbeeld over wisselingen van geneesmidddelen en niet- beschikbare geneesmiddelen. Ongeacht de oorzaak, is de werkgever wettelijk verplicht zijn personeel voldoende te beschermen tegen de (gevolgen van) agressie en geweld. Als het apotheekteam goed gesteund wordt in het voorkomen van en omgaan met agressie, draagt dit bij aan het behoud van personeel voor de apotheek en de branche.