Experts


Rubik Nazarian
Trainer – Trainingsontwikkelaar – Trainingsacteur. Sinds 2003 ben ik met veel plezier werkzaam als trainingsacteur. Hiernaast werk ik sinds 2010 als trainer en trainingsontwikkelaar onder de vlag van Academy Inc. Ik heb gewerkt aan de ontwikkeling van een aantal trainingen: ontwikkelingsgerichte assessments voor de studenten, get multinational en conflicthantering. Ik ben initiator van het platform Driehoektraining.

Mike Euphrosina
Diversiteitsmanagement
Mike Euphrosina is een zeer ervaren organisatie adviseur. Hij combineert zijn sport academische achtergrond als trainer, team -en individuele coach al meer dan 20 jaar met zijn andere specialiteiten adviseur in Management of Diversity en FusionManagement®. De werkzaamheden vinden plaats in de profit en non-profit sectoren in zowel binnen – en buitenland.
Deze twee werelden weet hij prima te combineren middels een interactie tussen denken, voelen en doen.
Zijn heldere en subtiele confronterende stijl leidt tot spiegelen van gedrag en inspirerend werken. Zijn natuurlijke eigenschap om buiten bestaande kaders te denken en te adviseren liggen hier aan ten grondslag.
Kernwoorden bij Management of Diversity en zijn FusionManagement® concept:
Veiligheid, openheid, confronterend, spiegelend, praktisch en professioneel op basis van respect, ervaring, reputatie en specialistische kennis en kunde. Zowel bij de locale overheid, vele gemeenten in Nederland, als de rijksoverheid en de not for profit sector heeft Mike vele verschillende workshops en trainingen uitgevoerd met veel succes.
Expertisegebieden van Mike Euphrosina:
Het trainen, begeleiden, adviseren en interviseren van interculturele processen.
Licensed in: Ontwikkelaar simulatie BiBu®. Ontwikkelaar Fusionmanagement®

Roland Leeflang
Teamontwikkeling – Organisatiesocioloog
Roland is gespecialiseerd in het bieden van handvatten en vaardigheden om effectiever en met meer plezier aan de slag te gaan. Doelgroepen: Teams en afdelingen

Machteld Parmentier
Spiral dynamics – Politie
Van oorsprong is Machteld 15 jaar werkzaam binnen de politieorganisatie op diverse leidinggevende en beleidsondersteunende functies. Hierin heeft zij ervaring opgedaan in zowel het leidinggeven aan teams om met elkaar resultaten te bereiken in een weerbarstige politieke en bestuurlijke omgeving. Daarnaast gericht geweest op procesbegeleiding in ontwikkelings- en veranderingstrajecten zowel op individueel niveau als organisatorisch. In 2005 als trainer overgestapt naar de politieacademie ten aanzien van training rondom persoonlijke ontwikkeling en leiderschap en training op hetgebied van diversiteit o.a. i.r.t. selecteren. Opdrachtgevers: o.a. bij politie jeugdzorg gemeente en civiele sector zowel met coaching als met training. Visie op diversiteit:
Diversiteit in deze tijd vraagt veel van ons. De meer gangbare kijk op diversiteit vanuit de culturele en etnische achtergrond werkt in deze tijd eerder stigmatiserend dan ondersteunend. Mensen zijn zo veel meer dan alleen hun culturele achtergrond. Maar wat dan wel?
Het helpt om te kunnen kijken naar die diepere waarden en drijfveren die maken dat we de wereld op specifieke manier zien ervaren en hier naar handelen. Hierbij activeren verschillende omstandigheden ook weer verschillende waardensystemen en ontstaat er een “caleidoscoop van zichtbare kleuren” in meer of mindere mate meebewegend met de verandering in de omgeving. Door de drijfveren en diepere waarden zowel bij de ander als bij jezelf te herkennen ontstaat er de mogelijkheid elkaar weer te begrijpen. Op deze wijze kijken doet veel meer recht aan de complexiteit van diversiteit in deze tijd en helpt ons meer fundamenteel open te staan voor dat wat anders is.
In dit proces is het mijn (onze) expertise deze ontwikkeling te faciliteren en uit te nodigen nieuwsgierig te zijn voorbij dat wat je al kent.
Dit kan op individueel niveau met  “coching on the job” specifiek gericht op een knelpunt in het functioneren of op de samenwerking tussen mensen. Dit kan ook op collectief niveau met training. Hierbij is het essentieel dat de training niet alleen de cognitieve ontwikkeling ondersteunt maar ook ervaringsgericht is waardoor de onbewuste processen die spelen rondom diversiteit zichtbaar worden en er werkelijk nieuw gebied verkend kan worden.

Yvonne van der Pol
Ontwikkelingssocioloog  – Organisatiesocioloog
De kern van haar expertise is het ontwikkelen en geven van trainingen over interculturele communicatie en diversiteit.
Aansluitend op deze trainingen adviseer zij over intercultureel en diversiteitsbeleid en coach ze mensen op hun interculturele competenties en op omgaan met diversiteit.
Ze is van jongs af aan geboeid door andere culturen. Ze heeft Sociologie van de Niet-Westerse Samenlevingen gestudeerd en werkte lange tijd bij diverse Nederlandse maatschappelijke organisaties en binnen internationale samenwerking. Dit heeft eraan bijgedragen dat Yvonne een brede visie heeft op interculturele communicatie.
Haar kwaliteiten zijn haar analytisch vermogen de kracht anderen aan te zetten tot reflectie een rustige stijl en interactieve aanpak.
Met haar trainingen advies en coaching probeert Yvonne optimaal bij uw vragen en wensen aan te sluiten. Door goed naar u te luisteren zet zij uw vraag om in een effectieve aanpak. Ook in haar trainingen combineert ze heldere theorie en treffende werkvormen met persoonlijke aandacht voor de deelnemers. Het spreekt voor zich dat de aansluiting bij de persoonlijke leerdoelen in coaching optimaal is.
In elk traject zie ze het als haar uitdaging om bij mensen ‘het kwartje te laten vallen’ en hen in beweging te krijgen. Mensen zijn zich vaak onvoldoende bewust van hun gekleurde blik op de wereld: hun eigen referentiekader en beeldvorming over de ander en het effect daarop in het contact. Wat ze wil bereiken is dat mensen daar meer zicht op krijgen en vervolgens in de communicatie beter aansluiten bij de ander. Als trainer adviseur en coach blijf ze zelf uiteraard ook permanent leren.
– lid van NVO2 (Nederlandse Vereniging van HRD-professionals in opleiden en ontwikkelen)
– lid van SIETAR Nederland (Society for Intercultural Education Training and Research)
– gelicenceerd voor de Intercultural Readiness Check© een model om persoonlijke interculturele competenties te meten en te verbeteren
– werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de beroepscode van NVO2

Monica Resowidjojo     
Gaming – internationaal – game ontwikkelaar voor trainingen 
Trainingen zijn aan veranderingen toe.
Monica maakt steeds meer gebruik van games in haar trainingen om de deelnemers nog meer te enthousiasmeren en inzichten te geven in hun eigen positie.
Met name games voor intercultureel communiceren en sales.
Monica is al jaren bezig om dit soort games te ontwikkelen.
Haar games worden ingezet in een aantal van onze trainingen.

Esseline van de Sande
Luisteren – Sociale- en organisatiepsycholoog     
Esseline van de Sande (1967) studeerde psychologie in Leiden en Arabisch in Damascus.
Tussen 1999-2005 woonde en werkte ze in Syrië.
Als freelance journaliste schreef ze voor De Telegraaf en leverde een bijdrage aan het VPRO-radioprogramma Wereldnet.
Ruim vijftien jaar geeft ze trainingen begeleiding en lezingen op het terrein van diversiteit & persoonlijke communicatie zowel in Nederland als in het Midden-Oosten.
Ze is auteur van de reisroman: Vaartocht over de Eufraat (Uitgeverij Contact 2005).
Esseline bied u verschillende activiteiten om goed te leren luisteren naar uzelf en anderen.
Haar kracht is hierbij het creëeren van een open denk-en leerklimaat en het leggen van verbindingen zodat mensen uit verschillende achtergronden en culturen zichzelf en elkaar beter gaan verstaan.
Werkvormen zijn: training begeleiding van teams of individuen verhalen beelden en geluid.

Frans de Vlieger
Verandermanagement

Jimmy Antonius Roemer
Maker van educatief theater. Jimmy Antonius Roemer is afgestudeerd als theatermaker. Hij maakt educatief theater voor primair en voortgezet onderwijs. Hiervoor volgde hij de beroepskunstenaar in de klas opleiding aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Hij heeft ruime ervaring als trainingsacteur en geeft daarnaast training rondom straatcultuur, diversiteit en conflicthantering.

Karim El Guennouni
Omgaan met agressie – Straatcultuur 
Karim El Guennouni heeft een achtergrond als theatermaker.
Sinds 1993 werkt hij als trainingsacteur voor zowel het bedrijfsleven als bij de overheid.
Hij heeft ruime ervaring als trainingsacteur. Daarnaast geeft hij trainingen rondom straatcultuur diversiteit en conflicthantering.

Roeland Roos
(interculturele) agressie – Conflicthantering
Roeland Roos heeft zich na zijn universitaire studie wiskunde begeven in het bedrijfsleven.
Hij kwam in de Nieuwe Media terecht waarin hij als consultant werkzaam was. Hij hield zich in deze sector voornamelijk bezig met veranderingsprocessen en de begeleiding bij het bereiken van een cultuuromslag . Hij doceerde ook projectmanagement aan de Hogeschool van Amsterdam waar hij o.a. mede de rol als tutor/ supervisor op zich nam.
Roeland heeft een tijd als coach en loopbaanbegeleider gewerkt in de reintegratiesector. Tegelijkertijd hielp hij mee in het jongerenwerk diverse activiteiten op te zetten voor jongeren en adolescenten.Hij maakte kennis met diverse culturen
met straatcultuur en de botsingen tussen deze culturen en de westerse maatschappelijke orde.

Vincent Lodder
Management games: 
Bij een management game zijn de deelnemers in groepen ingedeeld om zich te buigen over de taak die ze hebben als manager die deel uitmaken van virtuele onderneming.
Een managementgame kan gebruikt worden om de bij de deelnemers aanwezige competenties zichtbaar te maken. Met andere woorden competenties zijn vermogens waarover een persoon beschikt om gewenst gedrag te demonstreren die passen binnen de doelstellingen van de organisatie.

De te toetsen vaardigheden kunnen onder meer zijn:
leiderschap. daadkracht, presenteren , reflecteren, coachen, beleid ontwikkelen , gespreksvoering, beleid uitvoeren , analyseren , visie uitdragen , beslissen ,voortgang bewaken , coördineren , stressbestendigheid , samenwerken , vergaderen/overleggen-  communiceren en integer handelen.

Vaardigheden als coachen, samenwerken, visie uitdragen en leiderschap zijn voorbeelden van competenties die goed middels een managementgame zichtbaar zijn te maken en te ontwikkelen. De setting van een managementgame is uitermate geschikt om de deelnemers zicht te geven op bepaalde aspecten van zijn of haar functioneren. Een voorwaarde hiervoor is dat de begeleiding goed voor ogen moet hebben wat ze de deelnemer aanreikt en wat ze daarmee wil bereiken. Als dat eenmaal is bepaald
dan zijn er diverse mogelijkheden om een game dusdanig in te richten dat de deelnemer in specifieke situaties wordt gebracht waardoor de game attractiever en meer competentiegericht is.
Door middel van een game krijgen deelnemers in korte tijd inzicht in b.v. het gehele bedrijfsproces van een organisatie. Bij het leiden van hun onderneming wordt gestimuleerd om diverse instrumenten te gebruiken en zodoende de vastgestelde strategie te vertalen in operationeel beleid. Bij het leiden van de onderneming moeten de deelnemers analytisch denken en in staat zijn om geschikte beleidsoplossingen te vinden voor de verandering in de omgeving van hun bedrijf. Deze veranderingen worden door de spelleiding van te voren bepaald.
Een belangrijk doel van de game is bewustwording van een specifiek thema. In de managementgame is een dergelijk thema verwerkt. Hiermee bereiken we dat de consequenties van het beleid en beslissingen veel duidelijk zichtbaar worden dan ze in werkelijkheid zijn. Bewustwording en het ‘leren omgaan met’ wordt op deze manier gestimuleerd.
Als organisatie dient er een keuze te worden gemaakt en een uitgebalanceerd programma worden aangeboden waarin een aantal aspecten de nadruk krijgen. Het is van belang dat de deelnemer het naar zijn zin heeft. Leren door te doen
kan alleen als de deelnemer het leuk vindt en relevantie heeft met zijn/haar situatie. De eenvoudigste manier om dit te bereiken is als hij/zij tijd en aandacht met anderen kan besteden aan een simulatie waarbij op een gegeven moment de stukjes op zijn plaats beginnen te vallen en hij/zij denkt: ‘daar heb ik wat aan…’ ?

Floris Koot
Gaming
Waarom Gaming? Hoe leren we omgaan met de toenemende complexiteit van onze samenleving? Hoe leren we flexibel om te gaan met snelle veranderingen
onzichtbare netwerken en culturele verschillen? Hoe leren we omgaan met nieuwe denkbeelden en nieuwe werkelijkheden verkennen?
Dat kan met Gaming!
Gaming biedt krachtige oefensituaties waarbij veilig allerlei ontwikkelingsvraagstukken kunnen worden onderzocht. Deze kunnen zowel op individueel
team of organisatieniveau spelen of zelfs alle drie tegelijk. Gaming betreft de inzet van een spel als hanteerbare afspiegeling of een heldere metafoor voor de werkelijkheid. Gaming betrekt deelnemers op enthousiaste wijze en biedt tegelijkertijd lessen aan in ervaring
inzicht en kennis.
Hoe werkt Gaming?
De kern van Gaming is spel. Spel spreekt tot elke leerstijl. Spel is de meest natuurlijke vorm van leren. Spel betrekt ons in de actie
geeft ruimte voor experiment en helpt ons te oefenen in een veilige setting. In een bewust gecreëerde context geeft het de kans te oefenen met essentiële vaardigheden of rollen. Deelnemers ervaren dat succes veel kleuren kent en dat er altijd onberekenbare en onverwachte gebeurtenissen kunnen plaatsvinden. Gaming kan zowel voor groepsontwikkeling gebruikt worden als om veel individuen tegelijkertijd actief te trainen.
Middels spel worden vaak tegelijkertijd zeer diverse vaardigheden aangesproken.

Tijdens een Game:
-bouwen de deelnemers aan hun onderlinge relaties.
-ontwikkelen ze sociale vaardigheden en competenties
(naast gewone taal
kan ook grote aandacht gegeven worden aan intuïtie en lichaamstaal).
-leren ze om te gaan met complexe en veranderende situaties.
-groeien ze in hun persoonlijke vrijheid en leren ze van daaruit bij te dragen aan het grotere geheel.

Waar en wanneer zet je Gaming in?  Met Gaming kun je zeer diverse thema’s en situaties benaderen. Middels spelconcept regels en context en vraagstellingen rond de game wordt nadruk gelegd op dat wat ontwikkeling behoeft. Vaak zijn er standaard concepten die aangepast worden aan klantvraag,  situatie en aantal deelnemers. De Games waar wij ons het meest mee bezig houden zijn games die de deelnemers direct in contact brengen met ervaringen die aansluiten op leer en of organisatiedoelen. Gaming wordt gebruikt om mensen, organisaties en systemen te spiegelen en te ontwikkelen en alternatieven uit te proberen. Het wordt o.a. ingezet bij kick offs van organisaties of projecten bij bijeenkomsten om mensen in te leiden in complexe thema’s terwijl ze elkaar (beter of anders) leren kennen. Soms ook juist als testcase aan het einde van een traject om te zien of men het geleerde in de praktijk kan brengen. Voor inhoudelijke thema’s zoals integratie omgaan met diversiteit of cultuurverschillen kan het op diverse manieren worden ingezet. Games dragen bij aan cultuurwisselingen na fusies bij organisatieverandering . Sommige organisaties zetten het ook in voor promotionele activiteiten zoals klantenbinding of recruitment.

Soms is het spel de kern van een bijeenkomst.Het kan over meerdere bijeenkomsten lopen of vindt plaats op de werkplek zelf. Zo worden vaak game aspecten ingezet op werkplekken om gedragsverandering te stimuleren.
We gaan graag met u in gesprek of en hoe het in uw organisatie kan worden ingezet.
Wij richten ons vooral op het ontwikkelen van individuen teams en cultuur. Het testen van organisatie systemen en processen is een soort van Gaming waar wij niet in gespecialiseerd zijn.