Diversiteitsmanagement

Introductie; waarom deze training?
De praktijkervaringen van docenten die dagelijks te maken hebben met een multiculturele leerlingen-/studentenpopulatie laten een duidelijk beeld zien van de interculturele problematiek: de situaties c.q. aanleidingen zijn heel “normale gebeurtenissen” maar … in de interculturele situatie heeft de docent minder invloed op de interactie en gedrag van de leerling/student, loopt het (gesprek) anders dan verwacht, neemt de ‘spanning’ sneller toe en leidt het vaker tot een conflict.

Na deze training kunt u adequaat aansluiten (zonder aan te passen!) en duidelijkheid creëren bij leerlingen/studenten met een andere culturele achtergrond in begeleidingsgesprekken of in de klas/collegezaal, waardoor de spanning afneemt en uw invloed op het gedrag van de ander toeneemt. Met een methodiek als handvat kunt u dit uitgebreid oefenen met een trainingsacteur.
Oftewel een boeiende en interactieve training om effectiever te leren communiceren met uw studenten, waar ze ook vandaan komen!

De invloed van culturele verschillen in de praktijk
Ter illustratie een aantal ‘interculturele’ ervaringen die vaak door docenten worden genoemd:

 • de student blijft (eindeloos) terugkomen op een onvoldoende en schermt vaak met ‘familieomstandigheden’
 • de leerlingen spannen samen als ik er één aanspreek
 • de student doet net alsof hij de baas is (hij daagt de docent uit)
 • de leerling zeg al snel “U discrimineert”
 • de student valt niet te corrigeren op gedrag zoals te laat komen; sterker nog, voordat je het weet steelt hij de show!
 • de student is zeer intelligent maar niet actief(initiatief) te krijgen in groepswerk
 • de student is sterk afhankelijk van de docent, zelfs nog in het laatste jaar; het blijft trekken en duwen.

Op directe aanwijzingen reageert de leerling snel agressief en ontstaat er al gauw een conflict.

Voor wie
Docenten in het VO, VMBO, MBO, hogescholen en universiteiten die werken met multiculturele leerlingen/studentenpopulaties.

Interculturele competentie-ontwikkeling
Uit de trainingspraktijk blijkt dat deelnemers die in een docent-student rollenspel andere waarden meekrijgen spontaan reacties geven zoals “Het lijkt wel alsof we van verschillende planeten komen”. Het overbruggen van deze afstand is de kern van interculturele competentie-ontwikkeling; interculturele sensitiviteit, communicatie en samenwerking. De rol van docent is in veel gevallen uitgebreid van klassikaal/college docent tot groepsbegeleider en (individueel) coach. Interculturele competentie-ontwikkeling voor de docent is daarom afgestemd op deze drie interactievormen, zodat het direct aansluit bij de praktijkvragen en -problemen van u als docent of begeleider.

Doelstelling en resultaat
Als docent of begeleider na de training:

 • heeft u inzicht in de invloed van cultuurwaarden op gedrag, communicatie en perceptie, zowel bij de ander als met name bij uzelf.
 • kunt u waarnemen en luisteren vanuit een ‘open perspectief’.
 • kunt u adequaat aansluiten (zonder aan te passen) en duidelijkheid creëren bij leerlingen/studenten met een andere culturele achtergrond in begeleidingsgesprekken of in de klas/collegezaal, waardoor de spanning afneemt en uw invloed op het gedrag van de ander toeneemt.
 • bent u in staat om resultaten van leerlingen/studenten objectief te beoordelen. kunt u effectief omgaan met conflicterende situaties die ontstaan vanuit cultuurgebonden leefregels van de leerling/student en de regels cq procedures van uw eigen onderwijsinstelling.

Vorm
De training kent een zeer persoonlijke en praktijkgerichte aanpak. Er wordt gewerkt met geprepareerde praktijkcases en cases van de deelnemers zelf. In het vierde dagdeel wordt er geoefend met een trainingsacteur aan de hand van ingebrachte praktijkcases van de deelnemers. Er worden afwisselende werkvormen gebruikt waarbij o.a. wordt gewerkt vanuit opdrachten, dilemma”s, rollenspellen, observatie, ervaringen en natuurlijk oefenen. Dit alles is gebaseerd op een gedegen theoretisch kader dat op inspirerende wijze wordt gebracht met veel voorbeelden.

Programma ‘Multicultureel werken voor docenten’ in vier dagdelen

Dagdeel 1: inzicht in cultuur, waarden en gedrag
Dagdeel 2: kernwaarden als cultuurspiegel
Dagdeel 3: interculturele overbrugging door effectief communiceren
Dagdeel 4: effectief beïnvloeden van gedrag

Dagdeel 1: inzicht in cultuur, waarden en gedrag
Inhoud: waarden zijn aannames van wat belangrijk, mooi, goed en juist is en wat niet. Waarden hebben een sterke invloed op wat mensen doen of weigeren te doen: wanneer, hoe, met wie en in welke mate. Velen ervaren hier in relatie tot hun studenten een lichte cultuurschok; de automatische gedragsinterpretaties die we nu eenmaal hebben vanuit onze eigen cultuur zetten ons bij een andere cultuur op het verkeerde been.

Kernvragen: U vindt als docent antwoord op o.a. de volgende vragen:

Wat is cultuur en wat is haar relatie met normen en waarden?

Hoe beïnvloeden cultuurwaarden uw gedrag en uw interpretatie van andermans gedrag?

Wat zijn gemeenschappelijke cultuurwaarden en hoe is dit in de praktijk herkenbaar?

Welke cultuurwaarden herkent u bij uzelf en bij uw studenten?

Dagdeel 2: kernwaarden als cultuurspiegel

Inhoud: gedrag dat we niet begrijpen of als vreemd ervaren kan leiden tot miscommunicatie of zelfs wederzijdse irritaties. Met behulp van de kernwaardenmethode wordt de docent een spiegel voorgehouden en worden oorzaken van irritaties duidelijk. Bijbehorende percepties, valkuilen, kernwaarden, uitdagingen en kwaliteiten worden bespreekbaar.

Kernvragen: u vindt als docent antwoord op o.a. de volgende vragen:

Op welke wijze beïnvloeden uw eigen gedrag (en waarden) het gedrag van de ander? Welk cultuurspecifiek gedrag roept irritaties bij u op?

Wat is bevorderend en wat is belemmerend intercultureel gedrag?

Wanneer is er spraken van een vicieuze gedragscirkel? Welke vaardigheden zijn van belang bij het doorbreken van de vicieuze gedragscirkel?

Hoe vergroot u uw gedragsrepertoire in uw huidige rollen als docent?

Dagdeel 3: interculturele overbrugging door effectief communiceren

Inhoud: uit de vele praktijkcases van docenten blijkt dat de kwaliteit van de onderlinge communicatie het verschil maakt, zowel verbaal als non-verbaal. Om herkenbaar te maken wat er gebeurt in de communicatie/interactie tussen docent en student, als gevolg van culturele gedragspatronen, gebruiken we een methode gebaseerd op het onderzoek van Gordon om spanning te verminderen en invloed te vergroten.

Kernvragen: u vindt als docent antwoord op o.a. de volgende vragen:

Waarom leiden andere cultuurwaarden en drijfveren tot andere communicatiepatronen? Hoe herken ik gedrag- en communicatiepatronen van een andere cultuur?

Welk studentengedrag wordt veroorzaakt door een nieuwe situatie (angst, onzekerheid) en welk gedrag is blijvend?

Hoe gaat men om met angst en conflicten vanuit andere culturele waarden? Hoe kunt u hier als docent effectief mee omgaan?

Dagdeel 4: effectief beïnvloeden van gedrag

Inhoud: de docent heeft een bepaalde doelstelling richting de student en daar hoort een effectieve beïnvloedingsstijl bij. We gebruiken het Thomas Kilmann-model om gedrags/communicatiepatronen en kwaliteiten/valkuilen te koppelen aan beïnvloedingsstijlen. Tevens gebruiken we het leerstijlenmodel van Kolb om de optimale leersituatie te koppelen aan de kwaliteiten van de student.

Kernvragen: u vindt als docent antwoord op o.a. de volgende vragen:

Op welke wijze kunt u effectief invloed uitoefenen op het gedrag van de leerling/student?

Hoe motiveert u een student met andere culturele waarden? Wat zijn de effectieve leerstijlen/methoden bij bepaald cultuurgedrag? Wat heeft geloof en cultuur met elkaar te maken? Hoe wordt er vanuit verschillende culturen tegen man, vrouw en kind aangekeken?

Is een onderwijssysteem cultuurafhankelijk? Moet u uw didactiek aanpassen bij andere culturen? Hoe maakt u werkvormen zoals groepswerk en opdrachten multicultureel effectief.

Planning

De training duurt twee dagen met in totaal vier dagdelen van 3,5 uur. Aan deze training kunnen maximaal tien en minimaal vier personen deelnemen. Met iedere deelnemer wordt een intakegesprek gehouden zodat de training goed aansluit bij de actuele leervragen. De deelnemers kunnen na de training zich verder intercultureel professionaliseren met intervisie of coaching. Voor de data van de trainingen kunt u kijken op trainingspagina van deze website of contact met ons opnemen. Deze training kan ook in-company / in-school worden uitgevoerd. De training kan in het Nederlands of in het Engels worden gegeven.

Kosten

€ 495,– per deelnemer.