Multicultureel werken voor docenten en begeleiders

Introductie; waarom deze training?
In sneltreinvaart is Nederland veranderd in een multiculturele samenleving. Intercultureel samenwerken is daardoor al heel gewoon geworden. De ‘global village’ is een feit!

Naast de inspirerende uitdagingen brengt intercultureel samenwerken ook problemen met zich mee. De vele praktijkervaringen van de trainingsdeelnemers die dagelijks werken in een multiculturele omgeving laten een duidelijk beeld zien van de interculturele problematiek: de situaties c.q. aanleidingen zijn heel “normale gebeurtenissen” maar … in de interculturele situatie heeft de deelnemer minder invloed op de interactie en gedrag van de ander, loopt het (gesprek) anders dan verwacht, neemt de ‘spanning’ sneller toe en leidt het vaker tot een conflict. En ondanks goede intenties blijken cultuurverschillen niet zo makkelijk overbrug-baar.

Na deze training kunt u adequaat aansluiten (zonder aan te passen!) en duidelijkheid creëren in een gesprek waar verschillen in culturele achtergronden een rol spelen. Daardoor neemt de spanning af en uw invloed toe. Met een methodiek als handvat kunt u dit uitgebreid oefenen met een trainingsacteur.
Oftewel een boeiende en interactieve training om effectiever te leren communiceren met de mensen waarmee u werkt, waar ze ook vandaan komen en wat hun culturele achtergrond ook is!

Doel:
Na deze training bent u in staat cultuurverschillen te overbruggen in de interactie met anderen. Specifiek in het leidinggeven, organiseren, begeleiden (coachend leidinggeven), samenwerken en communiceren. Inherent hieraan is het motiveren van anderen vanuit verschillende cultuurwaarden en hier adequaat sturing aan geven. Intercultureel management is daarmee een combinatie van een aantal competenties:
– Intercultureel samenwerken
– Interculturele klantgerichtheid
– Intercultureel leiderschap
– Intercultureel begeleiden

Voor wie?
Professionals cq werknemers die werken in een multiculturele setting waar duidelijke communicatie belangrijk is, zoals voor leidinggevenden, projectleiders, begeleiders, adviseurs, managers, verkopers en trainers.

U vindt antwoord op o.a. de volgende kernvragen:

Dagdeel 1: inzicht in cultuur, waarden en gedrag
– Wat is cultuur en wat is haar relatie met normen en waarden? Hoe beïnvloeden cultuurwaarden uw gedrag en uw interpretatie van andermans gedrag?
– Wat zijn gemeenschappelijke cultuurwaarden en hoe zijn deze in de praktijk herkenbaar? Welke cultuurwaarden herkent u bij uzelf en bij anderen?
– Wat heeft geloof en cultuur met elkaar te maken? Hoe wordt er vanuit verschillende culturen tegen man en vrouw aangekeken? Is de manier van samenwerken cultuurafhankleijk?

Dagdeel 2: kernwaarden als cultuurspiegel
– Op welke wijze beïnvloeden uw eigen gedrag (en waarden) het gedrag van de ander?
– Welk cultuurspecifiek gedrag roept irritaties bij u op? (bijvoorbeeld onverwachte felheid en agressie, afhankelijkheid, vaagheid, samenspannen, …)
– Wat is bevorderend en wat is belemmerend intercultureel gedrag? Wanneer is er spraken van een vicieuze gedragscirkel? Welke vaardigheden zijn van belang bij het doorbreken van de vicieuze gedragscirkel? Hoe vergroot u uw gedragsrepertoire?

Dagdeel 3: intercultureel effectief communiceren
– Waarom leiden andere cultuurwaarden en drijfveren tot andere communicatiepatronen? En hoe herkent u deze patronen? Hoe kunt u aansluiten in communicatie zonder dat u zich hoeft aan te passen?

Dagdeel 4: effectief beïnvloeden van gedrag
– Hoe wordt met angst en conflicten omgegaan vanuit andere culturele waarden? Hoe kunt u hier effectief mee omgaan? Hoe gaat u om met rituelen en gebruiken (zoals hoofddoekjes, feestdagen,..)
– Op welke wijze kunt u effectief invloed uitoefenen op het gedrag van de ander? Hoe motiveert u de ander vanuit verschillende culturele waarden? Wat zijn de effectieve begeleidingsstijlen bij bepaald cultuurgedrag?

Interculturele competentie-ontwikkeling
Dat de omgangsvormen van Japanners anders zijn is een open deur, maar dat ook onze naaste medemensen vanuit andere culturele achtergronden communiceren en samenwerken is niet altijd in ons bewustzijn aanwezig. Naast de toegenomen diversiteit is er in het bedrijfsleven en onderwijs ook veel veranderd in de manier van omgaan met elkaar. Er is meer nadruk gekomen op het begeleiden, zowel de manager als docent zijn tegenwoordig veel meer aan het coachen, de docent wordt vaak zelfs coach genoemd. Intercultureel management is daarom afgestemd op verschillende rollen die mensen kunnen hebben zoals begeleider/coach, manager en samenwerker.

Werkvorm
De training kent een zeer persoonlijke en praktijkgerichte aanpak. Er wordt gewerkt met geprepareerde praktijkcases en cases van de deelnemers zelf. Rollenspellen en trainings-acteurs worden ingezet afhankelijk van de leervragen en de cases die worden ingebracht vanuit de intakegesprekken. Er worden afwisselende werkvormen gebruikt waarbij o.a. wordt gewerkt vanuit opdrachten, dilemma”s, observatie, ervaringen en natuurlijk oefenen. Dit alles is gebaseerd op een gedegen theoretisch kader dat op inspirerende wijze wordt gebracht met veel voorbeelden.

Programma ‘Intercultureel Management’ in vier dagdelen

Dagdeel 1: inzicht in cultuur, waarden en gedrag
Waarden zijn aannames van wat belangrijk, mooi, goed en juist is en wat niet. Waarden hebben een sterke invloed op wat mensen doen of weigeren te doen: wanneer, hoe, met wie en in welke mate. Velen ervaren hier in relatie tot hun internationale collega’s een cultuurschok; de automatische gedragsinterpretaties die we nu eenmaal hebben vanuit onze eigen cultuur zetten ons bij een andere cultuur op het verkeerde been.

Dagdeel 2: kernwaarden als cultuurspiegel
Gedrag dat we niet begrijpen of als vreemd ervaren kan leiden tot miscommunicatie of zelfs wederzijdse irritaties. Met behulp van de kernwaardenmethode wordt een spiegel voorgehouden en worden oorzaken van irritaties duidelijk. Bijbehorende percepties, valkuilen, kernwaarden, uitdagingen en kwaliteiten worden bespreekbaar.

Dagdeel 3: interculturele overbrugging door effectief communiceren
Uit de vele praktijkcases van deelnemers blijkt dat de kwaliteit van de onderlinge communicatie het verschil maakt, zowel verbaal als non-verbaal. Om herkenbaar te maken wat er gebeurt in de communicatie, als gevolg van culturele gedragspatronen, gebruiken we een methode gebaseerd op het onderzoek van Gordon om spanning te verminderen en invloed te vergroten.

Dagdeel 4: effectief beïnvloeden van gedrag
U heeft een bepaalde doelstelling en daar hoort een effectieve beïnvloedingsstijl bij. We gebruiken het Thomas Kilmann-model om gedrags/communicatiepatronen en kwaliteiten/valkuilen te koppelen aan beïnvloedingsstijlen.

Planning
De training duurt twee dagen met in totaal vier dagdelen van 3,5 uur.
Aan deze training kunnen maximaal tien en minimaal zes personen deelnemen. Met iedere deelnemer wordt een intakegesprek gehouden zodat de training goed aansluit bij de leervragen. De deelnemers kunnen na de training zich verder intercultureel professionaliseren met intervisie of coaching.

Kosten
€ 575,– per deelnemer.